Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het geheel der dingen die zijn en gebeuren, hierna te noemen “het leven”, in het kader van de overkomst tussen de gebruiker, hierna te noemen “de mens” en de god(en) en/of (boven)natuurlijke kracht(en) en processen, hierna te noemen “niets”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Rechten

De mens heeft recht op onbeperkte verwachtingen. Bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend: liefde, gezondheid en zangtalent. Indien het leven niet voldoet aan deze verwachtingen, dan is niets daarvoor verantwoordelijk. Ter compensatie worden onverwachte hindernissen aan het leven toegevoegd.

Artikel 3. Plichten

De mens heeft de plicht om ofwel zin te geven aan het leven, ofwel het door niets voorbestemde doel te ontdekken. Vervolgens dient de mens zich onverminderd in te spannen om het leven ook daadwerkelijk vanuit dit inzicht te leiden. De onder artikel 2 genoemde verwachtingen en hindernissen zullen de mens op geen enkele wijze ontdoen van deze plicht.

Artikel 4. Beëindiging

Het leven zal eindigen op een moment dat wordt bepaald door niets. Mocht de mens bezwaar maken, dan zullen zijn argumenten door niets worden gehoord. Bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend: ontroostbare nabestaanden, een onvoltooide zangcarrière of een verouderd testament waarin een ex-geliefde teveel wordt toebedeeld. Niets bepaalt of dergelijke bezwaren, alsmede de verwachtingen uit artikel 2 en inspanning uit artikel 3 enig effect hebben op de beëindiging van het leven.

Artikel 5. Voortzetting

De voortzetting van het leven in een andere vorm of dimensie valt buiten deze overeenkomst.

Ik ga akkoord met de voorwaarden.  Ik ga akkoord met de voorwaarden.